سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

گزین گوان شهره فرهاد بود

گه رزم سندان پولاد بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - گزین گوان شهره فرهاد بود

'cdk ',hk aivi tvihn f,n

'i vcl sknhk \,ghn f,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712