سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ببر زد بدین گیو گودرز دست

میان رزم آن پهلوان را ببستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ببر زد بدین گیو گودرز دست

ffv cn fndk 'd, ',nvc nsj

ldhk vcl Hk \ig,hk vh ffsjتعداد ابیات منتشر شده : 367935