سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

چنان خواست کان ره کسی نسپرد

از ایران به توران کسی نگذردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - چنان خواست کان ره کسی نسپرد

]khk o,hsj ;hk vi ;sd ks\vn

hc hdvhk fi j,vhk ;sd k'bvnتعداد ابیات منتشر شده : 364497