سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بزاولستان در یکی شهر بود

کزان بوم و بر تور را بهر بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بزاولستان در یکی شهر بود

fch,gsjhk nv d;d aiv f,n

;chk f,l , fv j,v vh fiv f,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712