سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

پس شاه گودرز کشواد بود

که با جوشن و گرز پولاد بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - پس شاه گودرز کشواد بود

\s ahi ',nvc ;a,hn f,n

;i fh [,ak , 'vc \,ghn f,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712