سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

پس پشت گودرز گستهم بود

که فرزند بیدار گژدهم بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - پس پشت گودرز گستهم بود

\s \aj ',nvc 'sjil f,n

;i tvckn fdnhv 'Vnil f,n


 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712