سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

گزیده پس اندرش فرهاد بود

کزو لشکر خسرو آباد بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - گزیده پس اندرش فرهاد بود

'cdni \s hknva tvihn f,n

;c, ga;v osv, Hfhn f,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712