سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ز پشت سپهبد فرامرز بود

که با فر و با گرز و باارز بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ز پشت سپهبد فرامرز بود

c \aj s\ifn tvhlvc f,n

;i fh tv , fh 'vc , fhhvc f,n


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712