سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

مران را به شمشیر نتوان شکست

به گنج و به دانش نیاید به دستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - مران را به شمشیر نتوان شکست

lvhk vh fi aladv kj,hk a;sj

fi 'k[ , fi nhka kdhdn fi nsj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260