سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همایون ندارد کس آنجا شدن

وزایدر کنون رای رفتن زدنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همایون ندارد کس آنجا شدن

ilhd,k knhvn ;s Hk[h ank

,chdnv ;k,k vhd vtjk cnk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165