سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ازان رفتن میش اندیشه خاست

بدل گفت کابشخور این کجاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ازان رفتن میش اندیشه خاست

hchk vtjk lda hkndai ohsj

fng 'tj ;hfao,v hdk ;[hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165