سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

کنارنگ دیوی نگهدار اوی

همه نره دیوان به فرمان اویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - کنارنگ دیوی نگهدار اوی

;khvk' nd,d k'inhv h,d

ili kvi nd,hk fi tvlhk h,d

تعداد ابیات منتشر شده : 474526