سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همی راند لشکر بران سان دمان

نجست ایچ هنگام رفتن زمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همی راند لشکر بران سان دمان

ild vhkn ga;v fvhk shk nlhk

k[sj hd] ik'hl vtjk clhk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165