سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سپهدار با افسر و گرز و نای

بیامد ز بالای پرده سرایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سپهدار با افسر و گرز و نای

s\inhv fh htsv , 'vc , khd

fdhln c fhghd \vni svhdتعداد ابیات منتشر شده : 373712