سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

درفشی کجا شیر پیکر بزر

که گودرز کشواد دارد بسرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - درفشی کجا شیر پیکر بزر

nvtad ;[h adv \d;v fcv

;i ',nvc ;a,hn nhvn fsvتعداد ابیات منتشر شده : 373712