سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

چنینست هرچند مانیم دیر

نه پیل سرافراز ماند نه شیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - چنینست هرچند مانیم دیر

]kdksj iv]kn lhkdl ndv

ki \dg svhtvhc lhkn ki advتعداد ابیات منتشر شده : 373712