سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ

رهایی نیابد ازو بار و برگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ

ng sk' , sknhk fjvsn c lv'

vihdd kdhfn hc, fhv , fv'تعداد ابیات منتشر شده : 373712