سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سه روزش درنگ آمد اندر چرم

چهارم برآمد ز شیپور دمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سه روزش درنگ آمد اندر چرم

si v,ca nvk' Hln hknv ]vl

]ihvl fvHln c ad\,v nl


 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712