سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سپه برگرفت و بزد نای و کوس

زمین کوه تا کوه گشت آبنوسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سپه برگرفت و بزد نای و کوس

s\i fv'vtj , fcn khd , ;,s

cldk ;,i jh ;,i 'aj Hfk,sتعداد ابیات منتشر شده : 373712