سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

هرآنکس که دیدی ز توران سپاه

بکشتی تنش را فگندی براهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - هرآنکس که دیدی ز توران سپاه

ivHk;s ;i ndnd c j,vhk s\hi

f;ajd jka vh t'knd fvhiتعداد ابیات منتشر شده : 373712