سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همه مرزها کرد بی تار و پود

همی رفت پیروز تا کاسه رودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همه مرزها کرد بی تار و پود

ili lvcih ;vn fd jhv , \,n

ild vtj \dv,c jh ;hsi v,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712