سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بدان مرز لشکر فرود آورید

زمین گشت زان خیمه ها ناپدیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بدان مرز لشکر فرود آورید

fnhk lvc ga;v tv,n H,vdn

cldk 'aj chk odli ih kh\ndnتعداد ابیات منتشر شده : 373712