سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

خبر شد بترکان کز ایران سپاه

سوس کاسه رود اندر آمد براهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - خبر شد بترکان کز ایران سپاه

ofv an fjv;hk ;c hdvhk s\hi

s,s ;hsi v,n hknv Hln fvhiتعداد ابیات منتشر شده : 373712