سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ز تران بیامد دلیری جوان

پلاشان بیداردل پهلوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ز تران بیامد دلیری جوان

c jvhk fdhln ngdvd [,hk

\ghahk fdnhvng \ig,hkتعداد ابیات منتشر شده : 373712