سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بیامد که لشکر همی بنگرد

درفش سران را همی بشمردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بیامد که لشکر همی بنگرد

fdhln ;i ga;v ild fk'vn

nvta svhk vh ild falvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712