سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ترا با تژاو این همه پند چیست

بترکی چنین مهر و پیوند چیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ترا با تژاو این همه پند چیست

jvh fh jVh, hdk ili \kn ]dsj

fjv;d ]kdk liv , \d,kn ]dsjتعداد ابیات منتشر شده : 412915