سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همی گرز و خنجر بباید کشید

دل و مغز ایشان بباید دریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همی گرز و خنجر بباید کشید

ild 'vc , ok[v ffhdn ;adn

ng , lyc hdahk ffhdn nvdn

 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی شمع در صائب تبریزی
 • جستجوی خرابات در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شمشیر در مولوی
 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در فردوسی
 • جستجوی بهره در همه ی آثار
 • جستجوی پرده سیاه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509565