سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همی گرز و خنجر بباید کشید

دل و مغز ایشان بباید دریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همی گرز و خنجر بباید کشید

ild 'vc , ok[v ffhdn ;adn

ng , lyc hdahk ffhdn nvdn


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930