سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همی گرز و خنجر بباید کشید

دل و مغز ایشان بباید دریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همی گرز و خنجر بباید کشید

ild 'vc , ok[v ffhdn ;adn

ng , lyc hdahk ffhdn nvdn

تعداد ابیات منتشر شده : 504947