سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

نداند که این لشکر از بن کیند

از ایران سپاهند گر خود چیندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - نداند که این لشکر از بن کیند

knhkn ;i hdk ga;v hc fk ;dkn

hc hdvhk s\hikn 'v o,n ]dkn

تعداد ابیات منتشر شده : 505890