سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

نداند که این لشکر از بن کیند

از ایران سپاهند گر خود چیندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - نداند که این لشکر از بن کیند

knhkn ;i hdk ga;v hc fk ;dkn

hc hdvhk s\hikn 'v o,n ]dkn

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657