سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ازان کوه جنگ آورد بی گمان

فراوان سران را سرآرد زمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ازان کوه جنگ آورد بی گمان

hchk ;,i [k' H,vn fd 'lhk

tvh,hk svhk vh svHvn clhkتعداد ابیات منتشر شده : 407782