سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

دریغ آنچنان گرد خسرونژاد

که طوس فرومایه دادش ببادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - دریغ آنچنان گرد خسرونژاد

nvdy Hk]khk 'vn osv,kVhn

;i x,s tv,lhdi nhna ffhnتعداد ابیات منتشر شده : 412888