سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

هنرها همه هست نزدیک اوی

مبادا چنان جان تاریک اویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - هنرها همه هست نزدیک اوی

ikvih ili isj kcnd; h,d

lfhnh ]khk [hk jhvd; h,d

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887