سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

هنرها همه هست نزدیک اوی

مبادا چنان جان تاریک اویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - هنرها همه هست نزدیک اوی

ikvih ili isj kcnd; h,d

lfhnh ]khk [hk jhvd; h,d

تعداد ابیات منتشر شده : 474567