سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

چو این نامه خوانی هم اندر شتاب

ز دل دور کن خورد آرام و خوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - چو این نامه خوانی هم اندر شتاب

], hdk khli o,hkd il hknv ajhf

c ng n,v ;k o,vn Hvhl , o,hfتعداد ابیات منتشر شده : 407811