سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فروغی بسطامی

گوهر تاج خسروی، ناصردین شه قوی

آن که ز خاک مقدمش صاحب چشم روشنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فروغی بسطامی - گوهر تاج خسروی، ناصردین شه قوی

',iv jh[ osv,d، khwvndk ai r,d

Hk ;i c oh; lrnla whpf ]al v,akl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165