سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فروغی بسطامی

بیداریم چه دانی، ای خفته ای که شبها

ننشسته ای به حسرت، نشمرده ای ستارهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فروغی بسطامی - بیداریم چه دانی، ای خفته ای که شبها

fdnhvdl ]i nhkd، hd otji hd ;i afih

kkasji hd fi psvj، kalvni hd sjhviتعداد ابیات منتشر شده : 288224