سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

نی اهل دلی که بشنوم زو رازی

نی هم نفسی که باشدم دمسازیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - نی اهل دلی که بشنوم زو رازی

kd hig ngd ;i fak,l c, vhcd

kd il ktsd ;i fhanl nlshcdتعداد ابیات منتشر شده : 364441