سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

خیز و لب خود بلب من بنه

بوسه بر آن لب زدنم آرزوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - خیز و لب خود بلب من بنه

odc , gf o,n fgf lk fki

f,si fv Hk gf cnkl Hvc,sj


 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776