سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

چون غم غم عشق تو بود زار توان بود

چون عز همه عزّ تو بود خوار توان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - چون غم غم عشق تو بود زار توان بود

],k yl yl uar j, f,n chv j,hk f,n

],k uc ili ucّ j, f,n o,hv j,hk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 364441