سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

عمر من و حیات من بود من و ثبات من

قند من و نبات من بی تو بسر نمی شودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - عمر من و حیات من بود من و ثبات من

ulv lk , pdhj lk f,n lk , efhj lk

rkn lk , kfhj lk fd j, fsv kld a,nتعداد ابیات منتشر شده : 412888