سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

رمید از پیشم آن آهو ولیکن سر خوشم از بو

ز آهو گر جدا شد نافه عطر از ناف میآیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - رمید از پیشم آن آهو ولیکن سر خوشم از بو

vldn hc \dal Hk Hi, ,gd;k sv o,al hc f,

c Hi, 'v [nh an khti uxv hc kht ldHdnتعداد ابیات منتشر شده : 331673