سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

عمر عزیز تا یکی صرف در آرزو کنم

های بیا که آرزو جمله فدای هو کنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - عمر عزیز تا یکی صرف در آرزو کنم

ulv ucdc jh d;d wvt nv Hvc, ;kl

ihd fdh ;i Hvc, [lgi tnhd i, ;klتعداد ابیات منتشر شده : 331658