سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

بس عقده مشکل که در این راه گشودیم

بس گم شدگانرا که بفریاد رسیدیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - بس عقده مشکل که در این راه گشودیم

fs urni la;g ;i nv hdk vhi 'a,ndl

fs 'l an'hkvh ;i ftvdhn vsdndlتعداد ابیات منتشر شده : 251627