سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

بوئی چو ز شهر یار آمد

ما روی بدان دیار داریمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - بوئی چو ز شهر یار آمد

f,ئd ], c aiv dhv Hln

lh v,d fnhk ndhv nhvdlتعداد ابیات منتشر شده : 251642