سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

از دیده ام رود برهت جویبار اشک

تو ننگری بناز سوی جویبار منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - از دیده ام رود برهت جویبار اشک

hc ndni hl v,n fvij [,dfhv ha;

j, kk'vd fkhc s,d [,dfhv lk

تعداد ابیات منتشر شده : 509640