سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

غم دل تنگی من هم منم من

خوشیهای فراوانم توئی توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - غم دل تنگی من هم منم من

yl ng jk'd lk il lkl lk

o,adihd tvh,hkl j,ئd j,


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419