سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

منم هر بد توئی هر نیک و نیکی

کنم گر نیکی احسانم توئی توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - منم هر بد توئی هر نیک و نیکی

lkl iv fn j,ئd iv kd; , kd;d

;kl 'v kd;d hpshkl j,ئd j,


 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254