سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

ای عقل از دوری مگو در راه مهجوری مپو

گوینده اینجا گنگ شو پوینده اینجا گنگ شوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - ای عقل از دوری مگو در راه مهجوری مپو

hd urg hc n,vd l', nv vhi li[,vd l\,

',dkni hdk[h 'k' a, \,dkni hdk[h 'k' a,


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561