سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

اهد زدین گردی بری از عشق اگر بوئی بری

در حلقهٔ مستان در آ با عاشقان همرنگ شوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - اهد زدین گردی بری از عشق اگر بوئی بری

hin cndk 'vnd fvd hc uar h'v f,ئd fvd

nv pgriٔ lsjhk nv H fh uharhk ilvk' a,


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561