سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

کاری کز آن نگشود در بر همزن او را زودتر

گر عاقلی دیوانه شو دیوانه فرهنگ شوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - کاری کز آن نگشود در بر همزن او را زودتر

;hvd ;c Hk k'a,n nv fv ilck h, vh c,njv

'v uhrgd nd,hki a, nd,hki tvik' a,تعداد ابیات منتشر شده : 285739