سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

وگرنه بده رخصتی بنده را

که سرپای سازم بیایم برتآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167118