سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

از آن درمان که میگویند عاشق را نمی باشد

دلم بو برده در دکان هر عطار افتادهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - از آن درمان که میگویند عاشق را نمی باشد

hc Hk nvlhk ;i ld',dkn uhar vh kld fhan

ngl f, fvni nv n;hk iv uxhv htjhni


  • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
  • جستجوی راه در حافظ
  • جستجوی سپر در فردوسی
  • جستجوی نصرت در عنصری
  • جستجوی درد در فردوسی
  • جستجوی غزل در همه ی آثار
  • جستجوی سیاه در فردوسی
  • جستجوی عشق در عطار
  • جستجوی مرا در همه ی آثار
  • جستجوی زندگی در همه ی آثار
  • تعداد ابیات منتشر شده : 331658